La inscripció a aquest esdeveniment esportiu mitjançant la web www.cronosports.com (CRONOSPORTS) suposa l'acceptació del reglament de la cursa i de les següents condicions:  • CRONOSPORTS no assumeix les obligacions i responsabilitats que corresponen a l'organitzador de l´esdeveniment. CRONOSPORTS es únicament un intermediari entre el participant i l'organitzador.
  • Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l´esdeveniment s´ha d´adreçar a l´Organitzador, amb la presentació del comprovant de la inscripció.
  • La contractació únicament es considerarà celebrada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l'entitat financera.

  • Avís legal i política de privacitat

    CRONOSPORTS no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica.

    En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal www.cronosports.com, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar al formulari contacte.

    La relació entre CRONOSPORTS i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.